eortologio h3
Τρίτη 3 Αυγούστου
Ισαακίου, Δαλμάτου και Φαύστου μαρτύρων, Σαλώμης μυροφόρου

Eortologio bottom

h3
bottom2.jpg

diahoristiko

IMG_4476.JPG

diahoristiko

diahoristiko

diahoristiko

Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανού, Μητροπολίτου Σερβίων καί Κοζάνης, Μικρός Συναξαριστής. 

 

1 Μαΐου

Ὁ προφήτης Ἱερεμίας

Κάποτε ὁ Ἰησοῦς Χριστός ρώτησε τούς μαθητᾶς του· «Τίνα με λέγουσιν εἶναι οἱ ἄνθρωποι;». Οἱ μαθηταὶ τοῦ ἔδωκαν τήν ἑξῆς ἀπάντηση· «Οἱ μέν Ἰωάννην τόν βαπτιστήν, ἄλλοι δέ Ἠλίαν, ἕτεροι δέ Ἱερεμίαν...». Σ'αὐτή τήν ἀπάντηση φαίνεται ἡ θέση πού εἶχαν στή συνείδηση τῶν Ἰουδαίων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ὡρισμένοι μεγάλοι Προφῆται τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Μέσα σ'αὐτούς εἶναι ὁ Προφήτης Ἱερεμίας, τοῦ ὁποίου σήμερα ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τή μνήμη. Ὁ Προφήτης Ἱερεμίας εἶναι ὁ πιό μεγάλος ἀπό τούς ἄλλους τρεῖς «μείζονας» Προφήτας, τόν Ἡσαία, τόν Ἰεζεκιήλ καί τόν Δανιήλ. Εἶναι ἡ μεγαλύτερη θρησκευτική προσωπικότης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού μέ βαθειά καί δυνατή σκέψη, μέ σταθερό καί ἀλύγιστο χαρακτήρα, ἔφερε σέ τέλος τήν ἀποστολή του. Στή σημερινή ἐποχή, πού ὁ κόσμος βρίσκεται σέ πνευματική καί ἠθική παρακμή, ταιριάζει νά ἀκούγεται τό ἀφυπνιστικό κήρυγμα τοῦ Προφήτου Ἱερεμία.

2 Μαΐου

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία, γιά δεύτερη φορά μέσα στόν ἴδιο χρόνο, ἑορτάζει τή μνήμη ἑνός ἀπό τούς μεγάλους Ἱεράρχας καί ἀγωνιστὰς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Δέν εἶναι πολλοί σάν τόν Μέγα Ἀθανάσιο, κι ἴσως εἶναι ὁ μόνος ἀπό τούς Ἱεράρχας κι Ὁμολογητὰς τῆς Ἐκκλησίας πού ἀγωνίσθηκε τόσο πολύ, πού ταλαιπωρήθηκε σέ ἐξορίες καί διωγμούς ἀπό τούς αἱρετικούς καί πού στάθηκε τόσο θαρραλέος κι ἄκαμπτος μπροστά σὲ κάθε εἶδος συκοφαντίες ἀπό τούς ἐχθρούς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς Ἐκκλησίας. Ἔχουν δίκιο πολλοί σήμερα νά μήν ἐκτιμοῦν τήν ὀρθοδοξία τους καί νά μήν τούς κοστίζη νά τήν προδώσουν, γιατί ἀκριβῶς ἀγνοοῦν τήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας - μέ πόσους ἀγῶνες ἐναντίον στή λύσσα τῶν αἱρετικῶν καί μέ πόσες θυσίες στερεώθηκε ἡ ὀρθή πίστη καί διατηρήθηκε ἡ Ἐκκλησία, ὄχι μόνο σάν θεῖο καθίδρυμα, ἀλλά καί σάν ἀνθρώπινο οἰκοδόμημα.

3 Μαΐου

Οἱ ἅγιοι σύζυγοι Τιμόθεος καί Μαῦρα

Ὅταν ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀνέβαινε στά Ἱεροσόλυμα γιά τό ἑκούσιο Πάθος του, στό δρόμο ἔλεγε στούς μαθητὰς γιά ὅσα εἶχαν νά συμβοῦν στήν Ἁγία Πόλη. Μέσα στά λόγια τοῦ Διδασκάλου οἱ μαθηταί ξεχώρισαν ἕνα «ἀναστήσεται» καί δυό ἀπ' αὐτούς ἐνόμισαν πώς ἦταν εὐκαιρία νά τοῦ ζητήσουν πρωτοκαθεδρία. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ ἀπάντηση πού ἔδωκε ὁ Ἰησοῦς Χριστός· «... τό μέν ποτήριον ὅ ἐγώ πίνω πίεσθε, καί τό βάπτισμα ὅ ἐγώ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε». Ἐπροφήτευσεν ἔτσι ὄχι μόνο γιά τούς ἁγίους Ἀποστόλους, μά καί γιά κάθε ὁμολογητή καί μάρτυρα, πώς θά περνοῦσε ἀπό τό πάθος γιά νά φθάση στήν ἀνάσταση. Ἀπό τό πάθος τοῦ Σταυροῦ πέρασαν καί οἱ ἅγιοι σύζυγοι Τιμόθεος καί Μαύρα, πού τήν μνήμη τους τιμᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία. Σταυρώθηκαν κι οἱ δυό ὁ ἕνας ἀπέναντι στόν ἄλλο κι ἀκολουθώντας τόν ἴδιο δρόμο μέ τόν Χριστό, πέρασαν ἀπό τή θλίψη τοῦ σταυροῦ στή χαρά τῆς ἀναστάσεως.

4 Μαΐου

Ἡ μάρτυς Πελαγία

Σέ μία του ἐπιστολή γράφει ὁ μέγας ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος· «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε». Πραγματικά ἐκεῖνοι πού βαπτίζονται στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ ντύνονται τό Χριστό, βγάζουν ἀπό πάνω τους τό ἔνδυμα τῆς ἁμαρτίας καί φοροῦν τόν καθαρό χιτώνα τῆς ἁγιωσύνης. Αὐτό τό πρᾶγμα θέλησε νά δείξη κι ἐξωτερικά ὅταν βαπτίσθηκε ἡ ἁγία παρθένος καί μάρτυς Πελαγία, τῆς ὁποίας ἡ Ἐκκλησία σήμερα τιμᾶ τή μνήμη. Ἔφυγε ἀπό τό ἀρχοντικό τοῦ εἰδωλολάτρη πατέρα της ντυμένη βαρύ καί πλούσιο ἔνδυμα, ἔλαβε κρυφά τὸ βάπτισμα ἀπό τόν ἅγιο Ἐπίσκοπο τῆς πόλεως, τοῦ ἀφῆκε τό πρῶτο της ἔνδυμα νά τό πωλήση γιά τούς φτωχούς καί γύρισε στό σπίτι της μέ τό λευκό χιτῶνα πού ἐφόρεσε στό Βάπτισμα. Μ᾽ αὐτόν τόν χιτώνα, ντυμένη τό Χριστό, λευκή καί καθαρή, πῆρε τόν δρόμο τοῦ μαρτυρίου. «Ἐνδυσαμένη τόν Χριστό, αὐτῷ ὑπέκλινε τήν ἑαυτῆς κεφαλήν».

5 Μαΐου

               Ἡ μεγαλομάρτυς Εἰρήνη

Ὅταν διαβάζουμε τήν ἄθληση καί τά μαρτύρια τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ ὑπέρ τῆς πίστεως, θυμόμαστε τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στά ἱερά Εὐαγγέλια· «... ἦλθον γάρ διχᾶσαι ἄνθρωπον κατά τοῦ Πατρός αὐτοῦ καί θυγατέρα κατά τῆς μητρός αὐτῆς... καί ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοί αὐτοῦ». Αὐτά τά λόγια, πού φαίνονται κάπως παράδοξα εἰς τό στόμα, τοῦ «πράου καί ταπεινοῦ τῇ καρδίᾳ», δείχνουν τόν ἀσίγαστο καί ἀκοίμητο πόλεμο μεταξύ τῆς ἁγιωσύνης καί τῆς ἁμαρτίας. Στά χρόνια τῶν διωγμῶν καί μέχρι σήμερα πολλοί γονεῖς ἔγιναν οἱ δήμιοι τῶν παιδιῶν τους ἐξ αἰτίας τῆς ἀληθινῆς πίστεως καί πολλοί πάλι γονεῖς ἔγιναν χριστιανοί μπροστά στήν καρτερία τῶν ἁγίων Μαρτύρων παιδιῶν τους, ὅπως συνέβη μέ τόν πατέρα τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης, τήν ὁποία ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία. Ὁ πατέρας της τήν γέννησε κι αὐτή ἐτράβηξε στήν ἀληθινή πίστη κι ἀναγέννησε τόν πατέρα της. 

6 Μαΐου

Ὁ πολύαθλος Ἰώβ

Ἕν᾽ ἀπό τά πράγματα τοῦ κόσμου, πού κι ὅταν εἶναι κι ὅταν δέν εἶναι στήν διάθεση τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ ἐμπόδιο στή σωτηρία του, εἶναι ὁ πλοῦτος. Δυσάρεστο νά εἶναι κανείς φτωχός, ἐπικίνδυνο νά εἶναι πλούσιος. Λίγοι ἄνθρωποι σηκώνουν μέ σοφία τόν ὄγκο τοῦ πλούτου κι ἀντέχουν μέ ὑπομονή τό βάρος τῆς φτώχειας. Καί στά δύο ὑπῆρξε ἀξιοθαύμαστος ὁ πολύαθλος Ἰώβ, τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία σήμερα τιμᾶ τή μνήμη. Ὅταν ἦταν πλούσιος, στάθηκε ἀληθινός, ἄμεμπτος, δίκαιος καί θεοσεβής κι ὅταν τά ἔχασε ὅλα, παιδιά καί πλοῦτο, κι ἔμεινε λεπρός καί πληγωμένος μακρυά ἀπό τούς ἀνθρώπους κι ἔξυνε μ' ἕνα ὄστρακο τά ἕλκη τοῦ σώματός του, ἔλεγε διαρκῶς κι ἐπανελάμβανε· «Ἄς εἶναι εὐλογημένο τό ὄνομα τοῦ Κυρίου. Ἄν δεχθήκαμε τά καλά ἀπό τόν Θεό, τά κακά δέν θά τά ὑποφέρωμε;»Τοῦτα τά λόγια ἄν τά ἤξεραν, θά ἦσαν οἱ πλούσιοι δικαιότεροι κι οἱ φτωχοί καρτερικώτεροι.

7 Μαΐου

Ὁ ἅγιος Κοδράτος

Γιά τούς ἁγίους Ἀποστόλους ἔγραφε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρός τούς Κορινθίους· «θέατρον ἐγεννήθημεν τῷ κόσμῳ, καί ἀγγέλοις καί ἀνθρώποις». Πραγματικά καί οἱ ἄγγελοι καί οἱ ἄνθρωποι ἐκπλήττονται καί θαυμάζουν μπροστά στούς ἄθλους τῶν Ἁγίων. Τόν ἅγιο Κοδράτο, τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία, ὁ εἰδωλολάτρης Ἔπαρχος τόν τραβοῦσε ἀπό τόπο σέ τόπο καί τόν βασάνιζε σέ κάθε πόλη, γιά νά βλέπουν καί νά τρομοκρατοῦνται οἱ χριστιανοί. Ὅμως ἀδύνατο στάθηκε μέ ὅλα τα βασανιστήρια νά γονατίση καί νά καμφθῆ ὁ Ἅγιος του Θεοῦ. Ὅσο περισσότερο βασανιζόταν, τόσο περισσότερο ὡμολογοῦσε ὁ Κοδράτος· «Εἶμαι χριστιανός. Εἶμαι δοῦλος τοῦ Χριστοῦ». Στό τέλος ὁ Ἔπαρχος δέν κατάφερε τίποτα περισσότερο ἀπ' ὅ,τι κατορθώνει ἡ τυφλή βία· ἐπῆρε τήν κεφαλή τοῦ Μάρτυρος. Τήν ψυχή του ὅμως δέν μπόρεσε νά τήν βλάψη· ἐκείνη ἐγύρισε στό Θεό, λουσμένη στό αἷμα τοῦ μαρτυρίου.

8 Μαΐου

Ὁ μέγας Ἀρσένιος

Ὁ ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Μέγας, τοῦ ὁποίου σήμερα ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τή μνήμη, εἶναι ὁ ἅγιος τῆς σιωπῆς. Διάκονος στή Ρώμη, διδάσκαλος ὕστερα τῶν τέκνων τοῦ αὐτοκράτορα στήν Κωνσταντινούπολη, ἄνθρωπος μέ μεγάλη μόρφωση καί πολλή σοφία, ἐγκατέλειψε τά ἐγκόσμια κι ἔφυγε στήν ἔρημο. Ἐκεῖ πέρασε τή ζωή του μέσα στή σιωπή καί στή νοερή προσευχή. «Ποτέ δέν μετενόησα», ἔλεγε, «ἐπειδή ἐσιώπησα, πολλές φορές ὅμως μετενόησα, ἐπειδή ὡμίλησα». Σήμερα οἱ ἄνθρωποι μιλοῦν πολύ μεταξύ τους καί πολύ λίγο μιλεῖ ὁ καθένας μέ τόν ἑαυτό του. Κι ὅμως εἶναι ἀνάγκη νά μιλοῦμε μέ τόν ἑαυτό μας περισσότερο ἀπ' ὅ,τι μιλοῦμε μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Μέσα μας εἶναι ἕνας ὁλόκληρος κόσμος. «Ἔνδον σκάπτε» ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι. Ποτέ δέν θά μπορέσουμε νά φτάσουμε στό «γνώθι σαυτόν», στήν αὐτοεπίγνωση, ἄν δέ σιωποῦμε, ἄν ἀντιθέτως διαρκῶς μιλοῦμε παντοῦ, χωρίς αἰτία καί σκοπό.

9 Μαΐου

Ὁ προφήτης Ἡσαΐας

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τή μνήμη ἑνός ἀπό τούς πιό μεγάλους Προφήτας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τοῦ Προφήτου Ἡσαΐα. Ὁ Ἡσαΐας εἶναι ὁ «Εὐαγγελιστής Προφήτης» καί τό βιβλίο τοῦ ὡνομάσθηκε «πέμπτο Εὐαγγέλιο», γιατί ἀκριβῶς προφήτευσε μέ πολλή ἐνάργεια καί παραστατικότητα τήν Γέννηση καί τά Πάθη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό βιβλίο τοῦ Ἡσαία εἶναι ἀπό τά ἐκλεκτότερα προϊόντα στήν παγκόσμια φιλολογία καί ποίηση, μέ πηγαῖο καί δυνατό θρησκευτικό αἴσθημα καί μέ πλούσιο κοινωνικό περιεχόμενο. Εἶναι κρῖμα πού λίγοι ἄνθρωποι σήμερα μελετοῦν καί βρίσκουν πνευματικά στηρίγματα γιά τό βίο τους σέ τέτοια ἔργα, ἐνῶ οἱ περισσότεροι ἀρκοῦνται νά διαβάζουν τίς εἰδήσεις τῶν ἐφημερίδων καί τά ρυπαρογραφήματα διαφόρων περιοδικῶν. Ἔτσι καί τήν ψυχή τους μολύνουν καί τό καλαισθητικό τους συναίσθημα διαφθείρουν καί τό θεῖο Λόγο ἀγνοοῦν καί τόν δρόμο τῆς σωτηρίας τους χάνουν.

10 Μαΐου

Ὁ ἀπόστολος Σίμων ὁ Ζηλωτής

Μέσα στούς δώδεκα Ἀποστόλους τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι καί ὁ Σίμων ὁ Ζηλωτής ἤ Κανανίτης, τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία. Στή γλώσσα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, «ζηλωτής» καί «ἀνήρ ἐπιθυμιῶν» εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού αἰσθάνεται μέσα του νά τόν καίη ὁ πόθος γιά τά ἱερά πράγματα - τήν ἀλήθεια, τή δικαιοσύνη, τήν ἁγιότητα. Ζηλωταί καί ἄνδρες ἐπιθυμιῶν ἦσαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πού καλλιεργοῦσαν μέσα τους θεῖο ἔρωτα κι ἐνθουσιασμό. Σέ μιά του ἐπιστολή ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει, ὅτι οἱ χριστιανοί πρέπει νά εἶναι «τῷ πνεύματι ζέοντες», νά ἔχουν δηλαδή πυρωμένο καί καυτό φρόνημα. Γιατί ἀλήθεια, ὁ σωστός ἄνθρωπος στή ζωή τοῦ εἶν' ἐκεῖνος, πού καίεται κι ἐκδαπανᾶται σάν τήν λαμπάδα· εἶναι σάν τόν λύχνο πού καίει ἀπό τό λάδι του καί φωτίζει, ὅπως λέει τό Εὐαγγέλιο· «λύχνος ὁ καιόμενος καί φαίνων». Χωρίς αὐτό τό ζῆλο καί τήν ἐκδαπάνηση, τίποτα μεγάλο δέν γίνεται στή ζωή.

11 Μαΐου

Ὁ ἱερομάρτυς Μώκιος

«Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον ἁγιάζετε...» ψάλλει ἡ Ἐκκλησία, γιά νά ἐκφράση τήν ἱστορική ἀλήθεια, πώς δέν εἶναι τόπος καί χώρα, πού δέν τήν ἔβαψε τό ἅγιο αἷμα τῶν Μαρτύρων τῆς πίστεως. Κι αὐτό δέν ἔγινε μιά φορά· ὅσο θά στέκη ὁ κόσμος καί θά ὑπάρχη καί ἡ Ἐκκλησία, θά διαιωνίζη καί ἡ μαρτυρία τῆς πίστεως καί θά δίνουν τό αἷμα τους οἱ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ. Ἀντίβαρο στήν ἁμαρτία καί τήν ἠθική βρωμιά τῆς γῆς εἶναι τό αἷμα τῶν Μαρτύρων πού πραγματικά πλένει κι ἁγιάζει κάθε τόπο στόν ὁποῖο χύνεται. Τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ πού ἔρρευσεν ἐπάνω στό Σταυρό, καθαρίζει τή συνείδηση «ἀπό πάσης ἁμαρτίας» καί τό αἷμα τῶν Μαρτύρων ἁγιάζει κάθε τόπο. Ἡ γῆ εἶναι γεμάτη θυσιαστήρια καί ναούς στή θέση πού ἔτρεξε μαρτυρικό αἷμα καί ἡ εὐγνωμοσύνη τῶν πιστῶν τιμᾶ κάθε ἀθλητή τῆς πίστεως, σάν τόν ἅγιο Μώκιο, τοῦ ὁποίου σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἐπιτελεῖ καί γεραίρει τή μνήμη.

12 Μαΐου

Δυό ἅγιοι ἐπίσκοποι

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τή μνήμη δύο ὁσίων Πατέρων, τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κωνσταντίας καί τοῦ ἁγίου Γερμανοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Κι οἱ δυό εἶναι ἀπό κείνους τούς ἱερούς ἄνδρας, πού ἀφιέρωσαν τή ζωή τους, ἀγωνιζόμενοι γιά τήν ὀρθή πίστη καί ὑπερασπίζοντας τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας. Μέσα στά ἱερά συγγράμματα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἐπίσημη θέση ἔχουν τά συγγράμματα τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου καί μέσα στό ὑμνολόγιο τῆς θείας Λατρείας μας ξεχωρίζουν οἱ ὕμνοι τοῦ ἁγίου Γερμανοῦ. Στίς ἡμέρες μας γίνεται πολύς λόγος γιά τόν χριστιανικό καί ἑλληνικό πολιτισμό, μά πολύ λίγοι εἶν᾽ ἐκεῖνοι πού βαθαίνουν στό περιεχόμενο αὐτῶν τῶν λέξεων καί πού ξέρουν ἀκριβῶς ποῦ εἶναι καί ποιά εἶναι ἡ ἀξία τῆς κληρονομίας τῶν Πατέρων μας. Τά θεολογικά καί ποιητικά ἔργα τῶν ἱερῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἀπό τά προϊόντα τοῦ ἑλληνικοῦ καί χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ.

13 Μαΐου

Ὁ ἅγιος Παυσίκακος

Οἱ ἐπιστῆμες εἶναι ἡ δόξα τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἐπιστήμη, ὅταν δέν χωρίζεται ἀπό τήν ἀρετή, εἶναι πραγματικά δῶρο τοῦ Θεοῦ καί ἀμοιβή στό μόχθο τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ ἀντίθετα ὅταν χωρίζεται ἀπό τήν ἀρετή, εἶναι πανουργία καί ὄχι ἐπιστήμη, ὅπως λέει κάπου ὁ ἀρχαῖος Πλάτων. Μία ἀπό τίς ἐπιστῆμες πού εἶναι πράγματι καί ἱερή καί θεία εἶναι ἡ Ἰατρική. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦλθε στόν κόσμο καί ὡς ἰατρός τῶν σωμάτων καί εἶναι ἀξιοπρόσεκτο ὅτι ἐσυνδύαζε τίς σωματικές θεραπεῖες μέ τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν. Στήν Ἁγία Γραφή ὑπάρχει ἕνα εἰδικό κεφάλαιο, πού ὁμιλεῖ γιά τούς ἰατρούς καί γιά τά φάρμακα - «Τίμα ἰατρόν· καί γάρ αὐτόν ἔκτισε Κύριος». Καί στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχει πλῆθος Ἁγίων, πού ἦσαν ἰατροί, ἰατροί τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων τῶν ἀνθρώπων. Ἕνας ἀπ᾽ αὐτούς εἶναι ὁ ἅγιος Παυσίκακος Ἐπίσκοπος Συννάδων, τόν ὁποῖο ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία.

14 Μαΐου

Ὁ μάρτυς Ἀλέξανδρος ὁ Ρωμαῖος

Ὁ Θεός ἐδημιούργησε τόν ὁρατό καί τόν ἀόρατο κόσμο γιά χάρη τοῦ ἀνθρώπου. Ὄχι μόνο ἡ ὑλική δημιουργία, μά καί οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι ὑπηρετοῦν στό ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου· «Πάντες εἰσὶ λειτουργικά πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διά τούς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν», λέγεται στήν Ἁγία Γραφή. Κι ἀκόμα σ᾽ ἕναν Ψαλμό εἶναι γραμμένο τό ἑξῆς· «Παρεμβαλεῖ ἄγγελος Κυρίου κύκλῳ τῶν φοβουμένων αὐτόν καί ρύσεται αὐτούς». Σύμφωνη μέ αὐτά εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, πού διδάσκει ὅτι κάθε ἄνθρωπος ἔχει τόν φύλακα Ἄγγελο, καθώς ὑπάρχει καί μιά ὡραία προσευχή «εἰς τόν Ἄγγελον φύλακα τῆς τοῦ ἀνθρώπου ζωῆς». Στό ἱερό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου τοῦ Ρωμαίου, τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία, τό πρᾶγμα ἐφάνηκε καθαρά. Ὁ δήμιος δέν σηκώνει μαχαίρι νά κόψη τήν κεφαλή τοῦ Ἁγίου, γιατί βλέπει νά τόν παραστέκουν Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ.

15 Μαΐου

Ὁ ἅγιος Παχώμιος

Τή μνήμη ἑνός ἀπό τούς μεγαλύτερους ὁσίους ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία, τοῦ ἁγίου Παχωμίου, πού εἶναι ὁ ἱδρυτής τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχικοῦ βίου. Στό τροπάριο, πού ἔχει ἀφιερωμένο ἡ Ἐκκλησία στούς ὁσίους Ἀσκητάς, ψάλλει τά ἑξῆς λόγια· «Ταῖς τῶν δακρύων σου ροαῖς τῆς ἐρήμου τό ἄγονον ἐγεώργησας... ». Καί πραγματικά ἡ προσευχή, ἡ ἐργασία, ἡ ὑπακοή καί ἡ ἁγιωσύνη τοῦ βίου τῶν ἁγίων Ἀσκητῶν ἐγεώργησαν ὄχι μόνο τήν ἔρημο τῆς Αἰγύπτου καί τοῦ Ἰορδάνου στήν ἀρχαία ἐκείνη ἐποχή, μά καί καλλιέργησαν τίς ἄγονες καρδιὲς καί ἐξημέρωσαν τά ἄγρια ἤθη τῶν ἀνθρώπων. Ὅπως οἱ γεωργοί καί οἱ κηπουροί, ἔτσι καί οἱ ἀρχαῖοι μοναχοί, πού εἶναι ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν ἐργασία τους καί μέ τήν ἀρετή τους, ὑπῆρξαν οἱ «κοπιῶντες καί καλλιεργοῦντες» στόν πνευματικό ἀγρό τοῦ Θεοῦ. Στόν καθέναν ἀπ' αὐτούς ἀνήκει τό «Εὖ, ἐργάτα τοῦ ἀμπελῶνος Χριστοῦ».

16 Μαΐου

Ὁ ἅγιος Νικόλαος, ὁ Μυστικός

Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς κληρικοὺς τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὸν παλιότερο καιρὸ καὶ στοὺς κατοπινοὺς χρόνους, ὄχι μόνο τὴν Ἐκκλησία ὑπηρέτησαν, μὰ καὶ στὴν Πατρίδα καὶ στὸ Κράτος πρόσφεραν μεγάλες ὑπηρεσίες. Τέτοιος εἶναι ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Μυστικός, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία σήμερα τιμᾶ τὴ μνήμη. Καὶ πρὶν νὰ γίνη μοναχὸς καὶ κληρικὸς, σὰν ἀνώτερος σύμβουλος τῶν βασιλικῶν ἀνακτόρων, κι ὅταν ἔγινε Πατριάρχης, μὲ τὸ κῦρος τῆς θέσεώς του καὶ μὲ τὴ μεγάλη μόρφωσή του, πρόσφερε καλὲς καὶ μεγάλες ὑπηρεσίες. Τέτοια παραδείγματα ἐδημιούργησαν μιὰ παράδοση στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν Πατρίδα μας καὶ μέχρι τώρα, σὲ δύσκολες καὶ κρίσιμες στιγμές, πολλοὶ ἀνώτεροι κληρικοὶ στάθηκαν μεγάλοι καὶ μοναδικοὶ, ὄχι μόνο ἐκκλησιαστικοὶ μὰ καὶ ἐθνικοὶ ἡγέτες τοῦ λαοῦ. Ἕνας ἄξιος ἄνθρωπος ὅπου κι ἄν βρεθῆ ἔχει τὸν τρόπο νὰ φανῆ χρήσιμος κι εὐεργετικός.

17 Μαΐου

Οἱ ἀπόστολοι Ἀνδρόνικος καί Ἰουνία

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πάντα στό τέλος τῶν ἐπιστολῶν του ἐκδηλώνει προσωπικό ἐνδιαφέρον πρός ὅλους τοὺς συνεργάτας του κι ἐκείνους πού τοῦ στάθηκαν χρήσιμοι στό ἔργο του· δέν ξεχνᾶ νά τούς χαιρετίση ὅλους ὀνομαστικά, ἔχοντας γιά τόν καθένα κάτι νά προσθέση κοντά στό ὄνομά του, γιά νά χαρακτηρίση τόν ψυχικό του δεσμό καί κάποια ἰδιαίτερη πνευματική ἐπικοινωνία. «Ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καί Ἰουνίαν, τούς συγγενεῖς μου καί συναιχμαλώτους μου», τούς δύο Ἀποστόλους τῶν ὁποίων σήμερα ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τή μνήμη. Μεγάλο πρᾶγμα εἶναι οἱ χριστιανοί να᾽ χουν συνείδηση τῆς πνευματικῆς των συγγενείας, ἀλλά καί τῶν κοινῶν εὐθυνῶν καί ὑποχρεώσεών τους. Οἱ χριστιανοί εἶναι συγγενεῖς καί ἀδελφοί ἐξ αἰτίας τῆς κοινῆς πίστεώς των, ἀλλά καί συναιχμάλωτοι καί συνυπεύθυνοι ἀπέναντι τῶν ὑποχρεώσεων πού ἐπιβάλλει εἰς αὐτούς ἡ κοινή πίστη.

18 Μαΐου

Ὁ μάρτυς Θεόδοτος

Τό ἐπάγγελμα εἶναι ἱερή ὑπόθεση στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Κάθε τίμιος ἄνθρωπος δέν ἀνέχεται να᾽ναι χωρίς ἐπάγγελμα στό βίο του, χωρίς δηλαδή μιά τακτική καί μόνιμη ἐργασία, ἀπό τήν ὁποία κερδίζει ὅσα χρειάζονται γιά νά συντηρῆται καί νά προάγεται. Σήμερα πολλά προβλήματα γεννιῶνται γύρω ἀπό τό ἐπάγγελμα, πού τά κυριώτερα εἶναι πῶς νά ἑξασφαλλίσουν οἱ ἄνθρωποι μία ἐργασία καί πῶς νά τήν ἀσκήσουν ἠθικά καί τίμια. Τό ἐπάγγελμα εἶναι κοινωνικό λειτούργημα, ἀνάλογα ὅμως καί μέ τόν τρόπο πού τό ἀσκεῖ ὁ κάθε ἄνθρωπος. Ὁ ἅγιος Μάρτυς Θεόδοτος, τοῦ ὁποίου σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τή μνήμη, δέν ἦταν παρά ἕνας ἁπλός ταβερνιάρης στήν Ἄγκυρα. Τό καπηλειό του ἦταν σχολειό κι Ἐκκλησία γιά ὅσους ἔμπαιναν μέσα καί στόν καιρό τοῦ διωγμοῦ ἔγινε τό καταφύγιο τῶν χριστιανῶν. Στή ζωή δέν ὑπάρχουν ταπεινά ἔργα, ὑπάρχουν ὅμως ἀνάξιοι ἄνθρωποι, πού ταπεινώνουν καί τά ὑψηλότερα λειτουργήματα.

19 Μαΐου

Ὁ ἱερομάρτυς Πατρίκιος

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τή μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Πατρικίου, ἐπισκόπου Προύσης. Ἀπό τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου χαρακτηριστικός εἶναι ὁ διάλογος μεταξύ τοῦ εἰδωλολάτρου ἄρχοντος τῆς πόλεως καί τοῦ Ἐπισκόπου. Εἶπεν ὁ ἄρχων· «Πόσο μᾶς ἀγαποῦν καί μᾶς εὐεργετοῦν οἱ θεοί! Μαζί μέ τά ἄλλα ἀγαθά μᾶς ἔδωκαν καί τά θερμά καί ἰαματικά νερά τῆς πόλεώς μας». Καί τοῦ ἀπάντησεν ὁ Ἐπίσκοπος· «Ἀλήθεια, εὐεργετικά καί ἰαματικά εἶναι τά νερά τῆς πόλεώς μας, μά δέν μᾶς τά ἔδωκαν τά εἴδωλα, πού τά ἔφτειαξαν τά χέρια τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ὁ μόνος ἀληθινός Θεός, ἐκεῖνος πού ἐδημιούργησε ὅλο τόν κόσμο...». Καί σήμερα πολλοί θαυμάζουν τά ἔργα τῆς φύσεως, τίς προόδους τῶν Ἐπιστημῶν καί τά κατορθώματα τῆς Τεχνικῆς καί ξεχνοῦν ὅτι πίσω ἀπ' ὅλα αὐτά εἶναι ἡ δύναμη καί ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ. «Πᾶς γάρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος, ὁ δέ τά πάντα κατασκευάσας Θεός».

20 Μαΐου

Ὁ ἅγιος Θαλλέλαιος

Ἄνθρωποι ἦσαν κι οἱ ἅγιοι Μάρτυρες· εἶχαν τή φυσική ἀγάπη πρός τή ζωή κι αἰσθάνονταν τόν φόβο τοῦ θανάτου. Στόν καιρό τῶν διωγμῶν ἔφευγαν ἀπό τόπο σέ τόπο γιά νά γλυτώσουν τή ζωή τους, κι ἐκρύβονταν «ἐν σπηλαίοις καί ὄρεσι καί ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς». Ὅταν ὅμως πιάνονταν κι ἔφταναν μπροστά στούς βασανιστάς, εἶχαν τή δύναμη νά ἀντιταχθοῦν στίς δελεαστικές των προτάσεις καί τήν ὑπομονή νά ἀντέξουν στά φοβερά βασανιστήρια. Ἔλεγε κάποτε ὁ Ἰησοῦς Χριστός πρός τούς μαθητάς· «Ὅταν διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τήν ἄλλην». Καί σ' ἄλλη περίσταση ἔλεγε γιά τήν ὑπομονή τῶν ἁγίων Μαρτύρων· «Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τάς ψυχᾶς ὑμῶν». Ὁ ἅγιος Θαλέλαιος, τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία, στόν καιρό τοῦ διωγμοῦ κρύφτηκε προστατεύοντας τή ζωή του, μά ὅταν τόν ἀνεκάλυψαν καί τόν ἔπιασαν, εἶχε τήν ὑπομονή καί τή δύναμη νά βασανισθῆ καί νά ἀποθάνη.

21 Μαΐου

Οἱ ἰσαπόστολοι Κωνσταντῖνος καί Ἑλένη

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τή μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Τά ὀνόματά τους εἶναι συνδεδεμένα μέ τό τέλος τῶν διωγμῶν τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς, τήν ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τῆς πίστεως. Ἡ Ἱστορία ὠνόμασε τόν Κωνσταντῖνο Μέγα καί ἡ Ἐκκλησία τόν ἀνεκήρυξε Ἅγιο καί Ἰσαπόστολο. Τό ὅραμα πού εἶδε στόν οὐρανό μέ τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, τό διάταγμα πού ἐξέδωκε κι ἄφηνε τή χριστιανική θρησκεία ἐλεύθερη, ἡ μεταφορά τῆς πρωτευούσης τοῦ Κράτους ἀπό τή Ρώμη στήν Κωνσταντινούπολη, εἶναι μεγάλα ἔργα τοῦ Κωνσταντίνου καί μεγάλοι σταθμοί στήν Ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ Ἁγία Ἑλένη εἶναι ἡ εὐσεβής μητέρα καί βασίλισσα, ἡ ὁποία ἀφιέρωσε τά τελευταῖα της χρόνια στήν ὑπηρεσία τῆς χριστιανικῆς πίστεως· ἔσκαψε κι εὑρῆκε τόν Τίμιο Σταυρό στά Ἱεροσόλυμα, κι ἔχτισε τούς πρώτους μεγάλους ναούς τῆς Χριστιανοσύνης.

22 Μαΐου

Ὁ ἅγιος Βασιλίσκος

Κάποτε ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶπε στόν Ἀπόστολο Πέτρο· «καί σύ ποτε ἐπιστρέψας στήριξον τούς ἀδελφούς σου». Τά ἴδια λόγια εἶπε, ὅταν ὕστερ' ἀπό χρόνια ἐμφανίστηκε στόν ἅγιο Βασιλίσκο, Ἐπίσκοπο Κομάνων, τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία· τόν ἐσυμβούλεψε νά πάη νά ἀποχαιρετίση καί νά στερεώση στήν πίστη τούς δικούς του καί νά ἐπιστρέψη ἕτοιμος νά μαρτυρήση. Μεγάλη, ἀλήθεια, ἐνίσχυση καί στερέωση τῆς πίστεώς των βρίσκουν οἱ χριστιανοί στούς βίους καί τούς ἀγῶνας τῶν Ἁγίων· αὐτοί εἶναι οἱ ἀθληταί, πού πρίν ἀπό μᾶς ἀγωνίσθηκαν τόν καλόν ἀγώνα καί πορεύθηκαν τήν ὁδόν τῆς ἀρετῆς. Ὅταν ἡ τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν μᾶς φαίνεται δύσκολη καί ζυγός βαρύς, δέν ἔχομε παρά νά θυμώμαστε πώς ὅλοι οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, ἄνθρωποι κι αὐτοί σάν κι ἐμᾶς, νίκησαν τόν κόσμο, ὡπλισμένοι μέ τήν δύναμη καί τήν χαρά, πού δίνει ὁ Θεός στούς ἀνθρώπους, πού μάχονται γιά τήν ἀλήθεια.

23 Μαΐου

Ὁ ἅγιος Μιχαήλ

Χαρά στόν ἄνθρωπο, πού μπορεῖ, βλέποντας νά πλησιάζη τό ἐπίγειο τέλος του, νά ἐπαναλάβη τά λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου «τόν ἀγώνα τόν καλόν ἠγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκα». Μέ μιά τέτοια πληροφορία τῆς συνειδήσεως, τό τέλος τοῦ βίου δέν εἶναι ὀδυνηρό, δέν εἶναι θάνατος, ἀλλά μετάβαση, ὅπως λέει τό ἱερό Εὐαγγέλιο, «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν». Γιατί στόν οὐρανό δέν φθάνομε, παρά μονάχα περνώντας ἀπό τήν γῆ, καί τό τέρμα τοῦ βίου δέν εἶναι τό τέλος τῆς ζωῆς, ἀλλά τό ἀκρότατο σημεῖο τῆς ἠθικῆς τελειώσεως, στήν ὁποία ἐφθάσαμε κατά τήν ἐπίγειο πορεία μας. Ὁ ἅγιος Μιχαήλ, Ἐπίσκοπος Συννάδων, τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία, στήν ἡλικία τῶν ὀγδόντα ἐτῶν πού ἀπέθανε, ὕστερα ἀπό κόπους καί ἀγῶνας γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη, θά μποροῦσε νά ἐπαναλάβη τά λόγια τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου· «...λοιπόν ἀποκειταί μοί ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος».

24 Μαΐου

Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Στυλίτης

Μόνο σάν θρησκευτικό μυθιστόρημα θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθῆ ὁ βίος καί ἡ ἄσκηση τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Στυλίτου τοῦ ὁποίου σήμερα ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τή μνήμη. Εἶναι τόσα τά θαυμάσια πού ἔκαμε ὁ ὅσιος τοῦ Θεοῦ σ᾽ ὅλη του τή ζωή, πού ὅταν τά μελετοῦμε, μᾶς ἔρχονται στό νοῦ τά λόγια τοῦ Ψαλτηρίου· «ἐγενήθην ὡσεί τέρας τοῖς γνωστοίς μου». Πραγματικά παράδοξο φαινόμενο ἀποτελεῖ ἡ ἄσκηση τῶν ὁσίων, γιά κείνους πού ἐπιχειροῦν νά τή μελετήσουν καί νά βαθύνουν τό νόημά της. Εἶναι ἔξω ἀπό τά ἀνθρώπινα μέτρα, ἔξω ἀπό τίς ἀντιλήψεις καί τό φρόνημα τοῦ κόσμου, ψηλότερα ἀπό τή γῆ. Τό γεγονός ὅτι ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Στυλίτης ἔζησε τό βίο του ἐπάνω σὲ ἕνα στῦλο, ἀποτελεῖ ἕνα ἐπιτυχημένο συμβολισμό, ὅτι οἱ ὅσιοι ἀσκηταί βρίσκονται «μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς» - χαμηλότερα βέβαια ἀπό τούς Ἀγγέλους, ἀλλά ψηλότερα ἀπό τούς ἀνθρώπους· ἐπίγειοι Ἄγγελοι καί οὐράνιοι ἄνθρωποι.

25 Μαΐου

Γ´ εὕρεση τῆς κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου

Ἡ μνήμη τῶν ἀνθρώπων πάντα εἶν' εὐλαβής ὄχι μόνον ἀπέναντι τῶν ἱερῶν προσώπων, ἀλλά καί ἀπέναντι τῶν γεγονότων πού συνδέονται μέ τά ἱερά πρόσωπα. Ὁ θάνατος τῶν Ἁγίων, οἱ εὐεργεσίες των κι ὅταν ἐζοῦσαν κι ὅταν ἀπέθαναν, τά θαύματα μέ τά ὁποῖα ἐδόξασαν τό Θεό, καί τούς ἐδόξασε ὁ Θεός, «εἴτε διά ζωῆς, εἴτε διά θανάτου», ὅλα εἶναι ὑπόθεση ἱερή, γιά νά τά θυμᾶται ἡ Ἐκκλησία· ἔτσι καί τό Θεό δοξάζει καί τούς Ἁγίους τιμᾶ καί τούς πιστούς διδάσκει. Ἡ τρίτη εὕρεση τῆς κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τήν ἀνάμνηση τῆς ὁποίας ἐπιτελεῖ σήμερα ἡ Ἐκκλησία, εἶναι ἕνα τέτοιο γεγονός ἄξιο μνείας, πού ἐπιτυχημένα ἐκφράζει τή σημασία του στό τροπάριο τῆς σημερινῆς γιορτῆς. «Ὡς θεῖον θησαύρισμα ἐγκεκρυμμένον τῇ γῇ, Χριστός ἀπεκάλυψε τήν κεφαλήν σου ἡμῖν, Προφῆτα καί Πρόδρομε...».Θησαύρισμα καί πλοῦτος τῶν πιστῶν εἶναι τά ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων.

26 Μαΐου

Οἱ ἀπόστολοι Κάρπος καί Ἀλφαῖος

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τή μνήμη δύο ἀποστόλων, τοῦ Κάρπου καί τοῦ Ἀλφαίου. Ὁ Ἀλφαῖος φαίνεται πώς εἶναι ὁ πατέρας ἑνός ἀπό τούς δώδεκα Ἀποστόλους, τοῦ Ἰακώβου. Γιά τόν Κάρπο, πού εἶναι ἀπό τούς ἑβδομήκοντα ἀποστόλους, ὁ ἀπόστολος Παῦλος στή δευτέρα του ἐπιστολή πρός τόν Τιμόθεο γράφει τά ἑξῆς· «τόν φαιλόνην, ὅν ἀπέλιπον ἐν Τρωάδι παρά Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε...». Φαιλόνης εἶναι ὁ μανδύας πού ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν, περνώντας ἀπό τήν Τρωάδα τόν ἀφῆκε στό σπίτι τοῦ Κάρπου. Ὁ Κάρπος λοιπόν εἶναι ἀπό κείνους τούς χριστιανούς, πού στό σπίτι του εὕρισκαν φιλοξενία καί περιποίηση οἱ ἀπόστολοι. Γι' αὐτούς τούς χριστιανούς ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶπε κάποτε· «ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθόν προφήτου λήψεται...». Μεγάλη ὑπηρεσία προσφέρουν στήν Ἐκκλησία καί στό ἔργο τοῦ Θεοῦ, οἱ χριστιανοί πού βοηθοῦν τούς ἱερούς ποιμένας στήν ἀποστολή τους.

27 Μαΐου

Οἱ ἅγιοι Ἑλλάδιος καί Θεράπον

Στήν παραβολή τοῦ καλοῦ ποιμένος ὁ Ἰησοῦς Χριστός λέει τά ἑξῆς· «... ὁ ποιμήν ὁ καλός τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων», δηλαδή ὁ καλός ποιμένας βάζει τή ζωή του γιά νά σώση τά πρόβατα. Τέτοιους ἱερούς ποιμένας τῶν λογικῶν προβάτων ἔχει νά παρουσιάση στρατιά ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία, καί στήν παλαιά ἐποχή καί στή σύγχρονη, καί ἀνώτερους καί κατώτερους στήν τάξη τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Οἱ ἱερομάρτυρες τούς ὁποίους ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία, ὁ ἅγιος Ἑλλάδιος καί ὁ ἅγιος Θεράπων, εἶναι δυό ἀπό τούς καλούς ποιμένας, πού ἔβαλαν τή ζωή τους «ὑπέρ τῶν προβάτων». Στόν καιρό τοῦ διωγμοῦ δέν ἀφῆκαν τά πρόβατα, σάν πού κάνουν οἱ μισθωτοί ποιμένες· ἔμειναν κι ἔδωκαν τή ζωή τους. Ὁ θάνατος τέτοιων ποιμένων εἶναι ζωή τοῦ ποιμνίου· στόν τόπο ὅπου χύνεται τό αἷμα τους φυτρώνει τό δένδρο τῆς πίστεως. Κάπως ἔτσι γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος· «ὁ θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δέ ζωή ἐν ὑμῖν».

28 Μαΐου

Ἡ μάρτυς Ἑλικωνίς

Ὅταν μελετοῦμε τήν ἄθληση καί τό μαρτύριο ἁγίων γυναικών, ὅπως τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἑλικωνίδος, τῆς ὁποίας τή μνήμη ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία, μᾶς ἔρχεται πάντα στό νοῦ ἐκεῖνο πού γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σέ μιά του ἐπιστολή· «οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ». Πραγματικά οἱ διῶκτες τῆς πίστεως δέν ἔκαμαν καί δέν κάνουν διάκριση μεταξύ ἀνδρῶν καί γυναικών, μά μέ τόν ἴδιο τρόπο βασανίζουν σκληρά κι ἀνελέητα δυνατούς ἄνδρας καί τρυφερά κορίτσια. Μά κι οἱ Μάρτυρες δέν δείχνουν διαφορά· μέ τήν ἴδια ἀνδρεία καί καρτερικότητα πού μαρτυροῦν γεροδεμένοι ἄνδρες, μέ τήν ἴδια ἀντοχή καί ἀφοβία ἀντικρύζουν τούς δημίους καί ὑπομένουν τάς βασάνους ἀδύνατες γυναῖκες. Γιατί ἡ πίστη δέν εἶναι δύναμη τοῦ σώματος, εἶναι δύναμη τῆς ψυχῆς πού δίνει τήν ἀντοχή καί τήν καρτερία στούς Μάρτυρες νά βαδίσουν πρός τόν θάνατο· ἄν εἶναι ἄνδρες, ἄν εἶναι γυναῖκες.

29 Μαΐου

Ἡ παρθενομάρτυς Θεοδοσία

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τήν παρθενομάρτυρα ἁγία Θεοδοσία, τῆς ὁποίας ἡ μνήμη συνδέεται μέ τή σημερινή ἐθνική μας ἐπέτειο καί μέ τίς σφαγές πού ἔγιναν στήν Κωνσταντινούπολη κατά τήν ἡμέρα τῆς ἁλώσεως· μέσα στήν Ἐκκλησία, τήν ἀφιερωμένη στό ὄνομα τῆς ἁγίας Θεοδοσίας, ἔγιν᾽ ἐκείνη τήν ἡμέρα μεγάλη σφαγή καί τά ἱερά λείψανα τῆς ἁγίας πετάχτηκαν ἀπό τούς ἱερόσυλους κατακτητᾶς στόν δρόμο. Οἱ αἱρετικοί εἰκονομάχοι, ὅταν ζοῦσε, τήν ἔσυραν, τήν κακοποίησαν καί τέλος τή θανάτωσαν· οἱ ἄπιστοι κατακτηταί πέταξαν στό δρόμο καί ποδοπάτησαν τά ἱερά της λείψανα. Ἀλλά τί βγῆκε μέ αὐτό; Τίποτα περισσότερο ἀπό τό νά φανῆ ὁ φανατισμός τῶν αἱρετικῶν καί ἡ βαρβαρότης τῶν ἀπίστων. Ἡ Ἁγία Γραφή λέει γιά τούς Ἁγίους τοῦ Θεοῦ σ' αὐτή τήν περίπτωση· «ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι... οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ».

30 Μαΐου

Ὁ ὅσιος Ἰσαάκιος

Ὁ Θεός χρησιμοποιεῖ τούς ἀνθρώπους καί τά πράγματα τοῦ κόσμου γιά νά ἀποκαλύπτη τή βουλή του. Τόν ἴδιο τόν Θεό στήν οὐσία του κανένας ἀπό τούς ἀνθρώπους δέν εἶδε οὔτε μπορεῖ νά δή, ὅπως ἀκριβῶς τό λέει ὁ ἅγιος Ἀπόστολος· «…ὅν εἶδεν οὐδείς ἀνθρώπων οὐδέ ἰδεῖν δύναται». Στό Χωρήβ φάνηκε στό Μωυσῆ μέσα στή φλογισμένη καί μή κατακαιομένη βάτο, στό Σινᾶ ἀκούσθηκε ἡ φωνή του μέσα σέ βροντές καί ἀστραπές, στόν Προφήτη Ἠλία φάνηκε σάν αὔρα λεπτή καί στό πρόσωπο τοῦ θείου Λόγου φάνηκε ἄνθρωπος στή γῆ. Τί εἶναι ὁ Θεός στήν οὐσία του δέν τό ξέρουν οἱ ἄνθρωποι, βλέπουν ὅμως τή δύναμη καί τή θεία ἐνέργεια στόν κόσμο καί στούς ἀνθρώπους, πού χρησιμοποιεῖ γιά ὄργανά του. Ἕνα τέτοιο ὄργανο καί θεῖο σκεῦος εἶναι κι ὁ ὅσιος Ἰσαάκιος, τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία· τόν χρησιμοποίησε ὁ Θεός γιά νά ἀναγγείλη τή βουλή του στόν ἀσεβῆ βασιλέα.

31 Μαΐου

Ὁ μάρτυς Ἑρμείας

Ἡ ἄθληση τῶν Μαρτύρων καί ἡ ἄσκηση τῶν Ὁσίων εἶναι ἕνα εὔγλωτο καί ζωντανό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅ,τι ἔλεγε ὁ Ἰησοῦς Χριστός στούς μαθητὰς καί ἀποστόλους του, ὅλα πραγματοποιοῦνται στήν ἄθληση καί τήν ἄσκηση τῶν Ἁγίων - καί οἱ διωγμοί καί τά θαύματα. Γιά τούς ἀληθινά πιστούς εἶναι γραμμένο ὅτι «κἄν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μή αὐτούς βλάψει». Αὐτό συνέβη μέ τόν ἅγιο μάρτυρα Ἑρμεία, τόν ὁποῖο σήμερα ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία, πού οἱ βασανιστές του τόν πότισαν ὀξύ δηλητήριο καί δέν ἔπαθε τίποτα. Σ᾽ ἕνα πρᾶγμα ὅμως πρέπει νά προσέξουμε, ὅτι δηλαδή τά θαύματα καί τά σημεῖα στή ζωή τῶν Ἁγίων, δέν γίνονται ἀπό ματαιοδοξία τους καί γιά ἐπίδειξη· ὅπως καί τό δηλητήριο δέν τό πῆρε μόνος του καί τό ἤπιεν ὁ Ἅγιος Ἑρμείας, μά τοῦ τό ἔδωκαν μέ τή βία. Τότε ὁ Θεός παρεμβαίνει καί κάνει θαῦμα, ὅταν εἶναι νά εὐεργετήση καί νά προστατέψη τούς δικαίους καί ὄχι ὅταν τόν πειράζουν καί τόν προκαλοῦν οἱ ἄνθρωποι.

Pin It

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ