eortologio h3
Τρίτη 22 Ιουνίου
Ευσεβίου Σαμοσάτων, Ζήνωνος και Ζηνά μαρτύρων

Eortologio bottom

h3
bottom2.jpg

diahoristiko

IMG_4480.JPG

diahoristiko

diahoristiko

diahoristiko

ΙΟΥΛΙΟΣ[*]

1 ουλίου

Οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός

πιστήμη εναι πό τά δημιουργήματα κενα τονθρώπου, πού περισσότερο π' λα τὰ ργα του τόν τιμον, ταν βέβαια δέν χωρίζεται πό τήν ρετή, γιατί τότε, πως λέει ρχαος Πλάτων εναι πανουργία, πλο πικίνδυνο στά χέρια τονθρώπου, κι χι πιστήμη. Καί δέν πάρχει μφιβολία πώς πό τίς πιστμες φιλανθρωπότερη εναι ατρική. ερή πιστήμη πραγματικά εναι ατρική, μέ τό νά χη ργο της τή σωματική μά καί τήν ψυχική γεία τονθρώπου. να πό τά γνωρίσματα καί τά ργα τοησο, ταν ταν στή γ, εναι τι ονθρωποι τόν νόμαζαν - καί ταν - "ατρός τν ψυχν καί τν σωμάτων". Τήν διότητά του ατή καί τό ργο του, κατά τήν ντολή του, τό συνέχισαν ογιοι πόστολοι καί πολλοί γιοι στήν κκλησία, πού εἶχαν πιστήμη καί ργο τους τήν ατρική. Τέτοιοι εναι ογιοι νάργυροι Κοσμς καί Δαμιανός, τν ποίων κκλησία σήμερα τιμ τήν μνήμη.

2 ουλίου

Ἡ κατάθεση τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου

ελάβεια τς κκλησίας δέν κδηλώνεται μόνο πρός τά πρόσωπα τν γίων, λλά καί στά ερά ντικείμενα πού συνδέονται μέ τά πρόσωπα καί τή ζωή τν γίων. Ατή εναι πολύ ρχαία καλή συνήθεια τν χριστιανν, πού τήν βλέπομε καί στήν ποχή τν γίων ποστόλων. τσι διαβάζομε στό βιβλίο τν Πράξεων, τι ορρωστοι χριστιανοί σπευδαν νά πάρουν κομμάτια πό τά νδύματα τοποστόλου Παύλου, πού εχαν γγίσει τό ερό σμα του, τά ποα εχαν αματική δύναμη πάνω τους. Ατή τήν ελάβεια τήν χει κκλησία μέχρι σήμερα καί τιμ τά ερά λείψανα το σώματος τν γίων λλά καί τν νδυμάτων τους. τσι ἑορτάζει σήμερα τήν κατάθεση τς τιμίας σθτος, δηλαδή τοξωτερικονδύματος τς Θεοτόκου, ταν τό φεραν πό τά εροσόλυμα στήν Κωνσταντινούπολη. Θεός εδόκησε νά σπείρωνται στή γ τά λείψανα τν γίων "καί καρπούς αμάτων βλαστάνειν".

3 ουλίου

Ὁ ἅγιος Ἀνατόλιος

Μεγάλη συμφορά στήν κκλησία θεωρήθηκε πάντα αρεση, δηλαδή νόθευση τς πίστεως μέ κακοδιδασκαλίες ξω πό κενο πού "πάντοτε, πανταχο καί πό πάντων" ταν παραδεκτό καί πιστευτό. Μέ τήν αρεση χάνεται νότης τς πίστεως, πού δέν μπορε παρά νά εναι μία γιά λους τοὺς χριστιανούς κι τσι βέβαια χάνεται καί νότης στήν κκλησία, πού καί ατή δέν μπορε παρά νά εναι μία, πως τό μολογομε στό Σύμβολο τς πίστεως· πρτο π' λα τὰ γνωρίσματα τς κκλησίας ναφέρομε τήν νότητά της καί λέμε· "ες μίαν, γίαν, καθολικήν καί ποστολικήν κκλησίαν". Γι' ατή τήν νότητα τς κκλησίας γωνίσθηκαν πολύ οεροί Πατέρες ναντίον τν αρέσεων, πως γιος νατόλιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, τοποίου σήμερα τιμομε τήν μνήμη. γιος Παλος γράφει πώς ο χριστιανοί πρέπει νά εναι "κατηρτισμένοι ν τ ατ νοΐ καί ν τ ατῇ γνώμη".

4 ουλίου

Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Κρήτης

βυζαντινή κκλησιαστική ποίηση καί μνογραφία εναι πό τά ριστα προϊόντα τοὺ λληνικο πνεύματος, πού χι μόνο στήν ρχαία κλασσική ποχή μά καί στερα, ταν ποτίσθηκε μέ τή χριστιανική πίστη, φανερώθηκε σέ λη τήν νυπέρβλητη δύναμη κι μορφιά του. μες ολληνες ρθόδοξοι εμαστε λήθεια ξεχωριστοί μέσα στούς λλους ρθοδόξους, γιατί κομε στήν κκλησία μας τούς ξοχους κκλησιαστικούς μνους γραμμένους στή γλώσσα μας. Πολλοί καί μάλιστα ο καλύτεροι πό τούς νεοέλληνας ποιητς καί λογοτέχνας, φείλουν τήν ξία τους στή μελέτη τς κκκλησιαστικς μας μνογραφίας καί στήν εεργετική της πίδραση. νός λοιπόν πό τούς μεγάλους μνογράφους τήν μνήμη γιορτάζει σήμερα κκλησία, τογίου νδρέα τοεροσολυμίτου, πισκόπου Κρήτης. κτός λλων γιος νδρέας εναι καί ποιητής το Μεγάλου Κανόνος.

5 ουλίου

Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος, ὁ Ἀθωνίτης

Σ' λους εναι γνωστές ο μεγάλες πηρεσίες πού πρόσφερε μοναχισμός στήν κκλησία καί τόν πολιτισμό καί στά ρχαα χρόνια της κκλησίας καί στόν μεσαίωνα καί στή νεώτερη ποχή. Στήν νατολή τό 961 μετά Χριστόν ρχισε νά κτίζεται μονή τς Μεγίστης Λαύρας στόν θωνα καί στερα νά δημιουργται μεγάλη μοναστική πολιτεία τογίου ρους. γιος θανάσιος θωνίτης, τοποίου σήμερα κκλησία τιμ τήν μνήμη, φίλος τοῦ ατοκράτορα Νικηφόρου Φωκ, εναι δρυτής τς μεγάλης ατς μοναστικς πολιτείας κι πνευματικός πατέρας χιλιάδων γίων μοναχν πού ζησαν καί ζον σήμερα στό γιον ρος. Δέν εναι μόνο μιά πινακοθήκη κι να μουσεο τς χριστιανικς τέχνης λόκληρο τὸ γιον ρος, μά κυρίως νας τόπος ερς σοφίας καί μιά περιοχή ζωντανς χριστιανικς καί ρθοδόξου πνευματικότητος.

6 ουλίου

Ὁ ἅγιος Σισώης

ταπεινοφροσύνη εναι πρώτη ρετή χι μόνο τῶν μοναχν, λλά καί κάθε πιστο χριστιανο. Μιά μέρα επε κάποιος μοναχός στόν σιο Σισώη, τοποίου σήμερα κκλησία τιμ τήν μνήμη· "Πάτερ μου, χω τό ασθημα πώς εμαι πάντα κάτω πό τό βλέμμα το Θεο". Κι γιος σκητής τοπάντησε· "Δέν εναι ρκετό· πρέπει καί νά ασθάνεσαι πάντα πώς εσαι κατώτερος πό τούς δελφούς σου". Πραγματικά, ταν λοι ονθρωποι εναι κάτω πό τό μμα το Θεο, κάθε νθρωπος πς ασθάνεται τόν αυτό τουνώπιον τοῦ Θεονάμεσα στούς συνανθρώπους του; ταπεινοφροσύνη εναι πρώτη ρετή το χριστιανο, βάση πάνω στήν ποία χτίζονται ολλες ρετές. Καί πρέπει νά ξεχωρίζουμε τήν ταπεινοφροσύνη πό κενο πού λέγεται "ασθημα κατωτερότητος". ταπεινοφροσύνη εναι βαθειά συναίσθηση, πώς κόμη στήν ρετή δέν εμαστε κενοι πού πρεπε νά μαστε.

7 ουλίου

Ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Κυριακή

Τό νομά της γία παρθένος καί μάρτυς Κυριακή, τς ποίας κλησία σήμερα τιμ τήν μνήμη, τό φείλει στό γεγονός τι ο εσεβες γονες της τήν νόμασαν τσι, πειδή κριβς γεννήθηκε σέ μέρα Κυριακς. Τό νομα συνδέεται στενά μέ τό πρόσωπο καί τή συνείδηση τονθρώπου. ν τό νομα εναι κάτι ξω πό τή φύση του καί προστίθεται πειτα στόν νθρωπο, μως στερα συνδέεται τόσο, πού γίνεται να μέ ατόν. τσι καταλαβαίνομε τήν καλή συνήθεια τν εσεβν χριστιανν νά δίνουν στά παιδιά τους τά νόματα τν ρώων τς πίστεως λλα, πού συνδέονται μέ ερά γεγονότα τς κκλησίας. Μέ ατόν τόν τρόπο καί μέ τήν εκαιρία τοτήσιου ορτασμο, ταν κκλησία ἑορτάζη τά ερά της πρόσωπα καί γεγονότα, κάθε χριστιανός στό νομά του χει μιά συνεχπόμνηση εσεβείας. γιος ωάννης Χρυσόστομος λέει πώς μέ τό νομα εναι σάμπως νά εσάγη "ες τήν οκίαν καστος τήν αυτο τόν γιον".

8 ουλίου

Ὁ μεγαλομάρτυς Προκόπιος

γιος Μεγαλομάρτυς Προκόπιος, τοποίου κκλησία σήμερα ἑορτάζει τή μνήμη, εν' ν' πό τά ραιότερα παραδείγματα νθρώπου, ποος φείλει λη του τήν πνευματική προκοπή στήν μελέτη τς γίας Γραφς. Σ' ατόν βρκε φαρμογή λόγος το Θεο πού εναι γραμμένος στήν Παλαιά Διαθήκη· "οκ ποστήσεται βίβλος το νόμου τούτου κ το στόματός σου καί μελετήσεις ν ατῇ μέρας καί νυκτός, να εδς ποιεν πάντα τα γεγραμμένα". Μόνο ποιος γευθ τῆς θείας λήθειας, πού ποκαλύπτει τό γιο Πνεμα στήν γία Γραφή, καταλαβαίνει τήν περοχή το βιβλίου τν βιβλίων πό κάθε λλο νάγνωσμα. Καί βλέπει καί ασθάνεται τήν πνευματική του πρόοδο πό τήν μελέτη το λόγου το Θεο, πως κριβς γράφει γιος Παλος· "Τατα μελέτα, ν τούτοις σθι, να σου προκοπή φανερά ν πᾶσι".

9 ουλίου

Ὁ ἱερομάρτυς Παγκράτιος

Κάποτε κάποιος πλούσιος ἐρώτησε τὸν Ἰησοῦ Χριστό· «...τὶ ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;» -τὶ νὰ κάμω γιὰ νὰ κληρονομήσω τὴν αἰώνιο ζωή; Κι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀπάντησε «...πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι, ἄρας τὸν σταυρόν σου» -ὅλα ὅσα ἔχεις πώλησέ τα καὶ μοίρασέ τα στοὺς φτωχούς κι ἀντὶ γι᾽ αὐτὰ θἄχης θησαυρὸ στὸν οὐρανό· ἔτσι ἀφοῦ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ κάθ᾽ ἐγκόσμιο βάρος, δέσε καλὰ στὸ μυαλό σου πὼς ὁ δικός μου δρόμος εἶναι χρέος καὶ σταυρὸς μαρτυρίου κι ἔλα νὰ μὲ ἀκολουθῆς. Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι πρῶτοι κι ὕστερα ἕνα ὁλόκληρο νέφος ἁγίων τὰ ἔδωκαν ὅλα γιὰ ὅλα γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν τὸ Χριστό, μέσα στοὺς ὁποίους εἶναι ὁ μαθητὴς τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, ὁ ἅγιος ἐπίσκοπος Ταυρομενίας καὶ μάρτυς Προκόπιος, τοῦ ὁποίου τὴ μνήμη τιμᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία.

10 ουλίου

Οἱ 45 μάρτυρες τῆς Νικοπόλεως

Σήμερα κκλησία ἑορτάζει τή μνήμη τν σαρανταπέντε γίων Μαρτύρων τς Νικοπόλεως. Τό περιστατικό τς φυλακίσεώς των μοιάζει πολύ μέ σα συνέβησαν μέ τήν φυλάκιση τν γίων ποστόλων Παύλου καί Σίλα στούς Φιλίππους τς Μακεδονίας. πως κε οπόστολοι, τσι κι δ ο Μάρτυρες τή νύχτα ψαλλαν καί προσεύχονταν στόν Θεό. πως κε Θεός μέ θαμα δωκεν πάντηση στήν προσευχή τν ποστόλων, τσι κι δγγελος Κυρίου, μέσα σέ οράνιο φς, παρουσιάσθηκε στούς Μάρτυρας. "Χαίρετε", τούς λέει, "τά νόματά σας γράφτηκαν στό βιβλίο τς ζως. Πλησιάζει τό τέλος". πως κε δεσμοφύλακας ντρομος ρώτησε· "Κύριοι, τί με δε ποιεν να σωθ;", τσι κι δ ο δύο δεσμοφύλακες πεσαν στά πόδια τν Μαρτύρων καί τούς παρακαλοσαν· "Πιστεύομε καί μες στόν Χριστό". παναλαμβάνονται τά δια περιστατικά, γιά νά πιστεύουν ονθρωποι πώς νας κι ατός εναι Θεός τν ποστόλων καί τν Μαρτύρων.

11 ουλίου

Ὁ μάρτυς Κίνδεος

Τό πιό εγλωτο κήρυγμα εναι τό κήρυγμα τν γίων Μαρτύρων. Τούς δηγον στόν τόπο το μαρτυρίου κι κενοι διδάσκουν καί κατηχον καί τούς δημίους των καί τούς χριστιανούς, πού τούς κολουθον. Ατό κανε γία παρθένος καί Μάρτυς Κυριακή, πού πρίν λίγες μέρες τήν γιόρτασε κκλησία· τό διο κάνει καί γιος Μάρτυς Κίνδεος, τοποίου σήμερα τιμται μνήμη. να τέτοιο κήρυγμα εναι ληθινό καί γιά κείνους πού τό κάνουν καί γιά κείνους πού τό κον. Εναι τό συμβόλαιο, πού γράφει Θεός μέ τό αμα τν γίων Μαρτύρων. Εναι σπορά, πού γίνεται μέ τά στ τν γίων. τσι πίστη κρατύνεται καί τό κήρυγμα το Εαγγελίου ποδεικνύεται τό σχυρότερο πλο στόν κόσμο. Μέ ατό τό πλο κκλησία νίκησε καί κατάκτησε τόν κόσμο· χι μέ τή φωτιά, χι μέ τό σίδερο, μά μέ τό λόγο τν Μαρτύρων, πού κήρυτταν - κι ταν κόμη δέν νοιγαν τό στόμα τους - κάτω πό τή σπάθη το δημίου.

12 ουλίου

Ὁ ἅγιος Μιχαήλ, ὁ Μαλεΐνος

Πολλές φορές γίνεται λόγος γιά μεγάλες πηρεσίες, πού πρόσφεραν τά Μοναστήρια στά γράμματα. Πραγματικά στά Μοναστήρια, μέ τήν πομονητική ργασία τν μοναχν καλλιγράφων, σώθηκαν ο θησαυροί τς ρχαίας σοφίας, τότε πού κόμη ταν γνωστη τέχνη τς τυπογραφίας. να ρχαο χειρόγραφο, βγαλμένο πό τό χέρι νός νθρώπου, πού δωκε ζωή στό μοναστήρι, κτός πό τήν λλη πολύτιμη ξία του, χει καί ξία θική. Εναι σφραγίδα το κόπου, τς πομονς, τς καλαισθησίας καί τς πιμελείας τονθρώπου, πού στό τέλος θά μείνει γνωστος στούς ναγνστες καί στούς φιλολόγους τν κατοπινν αώνων. Πολλά Μοναστήρια εναι νομαστά γιά τά σκριπτόριά τους, γιά τά ντιγραφικά τους δηλαδή ργαστήρια. να τέτοιο Μοναστήρι εναι τορους Κυμινᾶ, πού δρυσε γιος Μιχαήλ Μελεΐνος, τοποίου κκλησία σήμερα ἑορτάζει τή μνήμη.

13 ουλίου

Ἡ μάρτυς Μαρία ἡ ἐκ Περσίδος

χι μόνο τρόπος, μέ τόν ποο Θεός καλε τούς νθρώπους πό τό σκότος τς πιστίας στό φωτεινό δρόμο τς πίστεως καί τς σωτηρίας, εναι νεξιχνίαστος, μά καί τά κατορθώματα τς πίστεως τν γίων δέν κατανοονται καί δέν ρμηνεύονται μόνο μέ τήν περιωρισμένη δύναμη το λογικο. Ατή τήν λήθεια βλέπομε στόν βίο καί τό μαρτύριο τς γίας Μάρτυρος Μαρίας τς "κ Περσίδος", τς ποίας τήν μνήμη ἑορτάζει σήμερα κκλησία. Καί κλήση καί θλησή της περβαίνουν σέ κατάληψη τή λογική δύναμη τονθρώπου. κενοι πού μελετον τούς βίους τν γίων μέ τήν ψυχρή λογική, χωρίς τή χειραγώγηση τς πίστεως, χι μόνο δέν καταλαβαίνουν τίποτα π' σα συμβαίνουν στήν θληση καί τήν σκηση τν ρώων τς κκλησίας, μά καί πιστον καί σκανδαλίζονται. Ξεχνον πώς ζωή τν γίων εναι κατόρθωμα πίστεως καί θαμα το Θεο, πού δέν κατανοεται λλά πιστεύεται.

14 ουλίου

Ὁ ὅσιος Ὀνήσιμος

γνήσιος μοναχικός βίος εν' να πό τά δυσκολώτερα, μά καί νδοξότερα γωνίσματα, στά ποα μπαίνουν - σοι μπαίνουν - παίρνοντας τό δρόμο τς τελειότητας. Λίγους πάντα καλε Θεός γιά νά γωνιστον στό δύσκολο τοτο στάδιο το μοναχικο βίου καί σ' ατούς βέβαια δέν εν' κενοι, πού πό διάφορους δικούς τους πολογισμούς γίνονται τάχα μοναχοί. νας πό τούς λίγους εναι σιος νήσιμος, τοποίου τήν μνήμη σήμερα ἑορτάζει κκλησία. Μά καί τν γονέων του τό πάθημα εναι πολύ διδακτικό, σάν παράδειγμα γιά κείνους τούς γονες, πού ντιστέκονται στήν θεία βουλή καί στήν κλίση τν παιδιν τους νά γίνουν μοναχοί. Συμφορά λογίζεται κλίση νός νέου, πού πακούει στήν θεία κλήση κι γκαταλείπει τά γκόσμια, γιά νά προσφέρη λοκληρωτική θυσία, λογική καί εάρεστη, τόν αυτό του στό Θεό. Κι μως μιά τέτοια προσφορά χει κι ατή, σέ κάθε ποχή, μεγίστη ξία καί χρησιμότητα.

15 ουλίου

Οἱ ἅγιοι μάρτυρες Κήρυκος καὶ Ἰουλίττα

Στή δύσκολη περίοδο τν διωγμν τς κκλησίας μανία τν διωκτν δήγησε στό μαρτύριο νθρώπους κάθε λικίας. νδρες καί γυνακες πάνω στά καλά τους χρόνια, γέροντες σπρομάλληδες καί σεβάσμιοι, μικρά παιδιά καί νήπια σύρθηκαν στά κριτήρια, σκυψαν τήν κεφαλή κάτω πό τό ξίφος το δημίου, νέβηκαν στή φωτιά, ρίχθηκαν στά θηρία. Μιά περίπτωση μαρτυρίου μητέρας καί παιδιο μαζί εναι τν γίων Μαρτύρων Κηρύκου καί ουλίττης, τούς ποίους ἑορτάζει σήμερα κκλησία. Προηγήθηκε στό μαρτύριο γιος Κήρυκος, παιδί κόμη στήν γκαλιά τς μητέρας του, πού μόλις ξερε νά ψελλίζη τό νομα Χριστός, σάν μολογία τς πίστεώς του. μητέρα τουουλίττα, μέ τίς διες δῖνες πού τό γέννησε, εδε τό παιδί της νά πεθαίνη καί τό κολούθησε στόν νδοξο μαρτυρικό του θάνατο. Διδακτικώτατο εναι τοτο τό παράδειγμα γιά τούς χριστιανούς γονες, πού χουν χρέος νά μεταδίνουν στά παιδιά τους "πό βρέφους" τόν τίμητο θησαυρό τς πίστεως.

16 ουλίου

Ὁ ἱερομάρτυς Ἀθηνογένης

Μεγαλόφωνο εναι τό κήρυγμα τς ρετς το διδασκάλου. λόγος τότε βρίσκει πήχηση καί καρποφορε στούς μαθητς καί κροατάς, ταν συνοδεύεται , κόμη καλύτερα, ταν κολουθ στό παράδειγμα το διδασκάλου. Γι' αὐτὸ ησος επε τό "ς δ' ν ποιήςῆ καί διδάξῃ... ". Ποιά σημασία καί πόση δύναμη χει ρετή το διδασκάλου στούς μαθητάς του τό διαπιστώνομε, ταν μελετομε τό βίο τογίου ερομάρτυρος θηνογένους καί τν δέκα μαθητν του, τν ποίων τήν μνήμη σήμερα τιμκκλησία. ταν μεγάλη ρετή καί ταπείνωση τοθηνογένους, στε καί στόν πισκοπικό θρόνο τόν νέβασε καί στόν χαρακτήρα τν δέκα μαθητν το εεργετικά πέδρασε. ταν τούς κάλεσε Θεός, σπευσαν μαζί, διδάσκαλος καί μαθηταί, στό μαρτύριο. που μιλερετή λόγος χει δημιουργική δύναμη. Δέν εναι πλς χος καί φωνή· εναι θεος λόγος "ζν καί νεργής".

17 ουλίου

Ἡ μεγαλομάρτυς Μαρίνα

"Τό το Κυρίου ησο Χριστοπικαλομαι νομα". Εναι τά λόγια τς γίας μάρτυρος Μαρίνης, τς ποίας κκλησία σήμερα ἑορτάζει τή μνήμη, νώπιον τοῦ γεμόνος. πάρχει, λήθεια, να νομα στόν κόσμο, πού εν' πάνω π' λα τὰ νόματα, μπροστά στό ποο γονατίζει κάθε ξουσία πουράνιος,πίγειος καί καταχθόνιος, τό νομα τοησο. τσι κριβς εναι γραμμένο στήν Καινή Διαθήκη γιά τό νομα ατό· "... Θεός ατόν περύψωσε καί χαρίσατο ατνομα τό πέρ πν νομα, να ν τνόματι ησο πν γόνυ κάμψῃ πουρανίων καί πιγείων καί καταχθονίων καί πάσα γλώσσα ξομολογήσηται τι Κύριος ησος Χριστός ες δόξαν Θεο Πατρός". Μέ λους τοὺς διωγμούς καί τά μαρτύρια καί τόν πόλεμο τς ργανωμένης θεΐας, τό νομα τοησομολογεται· ατό πικαλονται ο Μάρτυρες, ατό εναι λπίδα καί προσδοκία τς σωτηρίας το κόσμου. Τό νομα ησος εναι τό "πέρ πν νομα".

18 ουλίου

Ὁ μάρτυς Ὑάκινθος

Πολλοί πό τούς γίους τοῦ Θεοπρξαν θύματα τς δεισιδαιμονίας καί τν προλήψεων τοχλου. Καί σήμερα κόμη τίμιοι καί ελικρινες νθρωποι κι φωσιωμένοι εραπόστολοι πομένουν θλίψεις καί ταλαιπωρίες καί δίνουν καί τή ζωή τους, γιατί ρχονται σέ ντίθεση μέ τίς πλανεμένες ντιλήψεις το λαο καί μέ τίς συνήθειες γρίων φυλν. γιος Μάρτυς άκινθος, τοποίου σήμερα κκλησία ἑορτάζει τή μνήμη, θανατώθηκε πό τόν χλο ξ ατίας νός δένδρου, πού τό προσκυνοσαν γιά Θεό. θεος ζλος του δέν τόν φηνε νά βλέπη τούς νθρώπους νά προσκυνον τό ψυχο πράγμα. κοψε τό δένδρο, μά μαθής χλος δέν το τό συγχώρησε· ντί γιά τό δένδρο ζήτησε τή ζωή τογίου. Μέχρι σήμερα τό διο γίνεται· προλήψεις καί δεισιδαιμονίες εναι τόσο βαθειά στή συνείδηση το λαο, πού ποιος θελήση νά τίς ξεριζώση καί στή θέση τους νά φυτέψη τήν λήθεια, γίνεται νάθεμα.

19 ουλίου

Ἡ ὁσία Μακρίνα

να πό τά ραιότερα παραδείγματα γυναικείας σκητικς ζως, οκογενειακς φοσιώσεως καί χριστιανικς γαθοεργο δράσεως εναι σία Μακρίνα, δελφή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τς ποίας κκλησία σήμερα ἑορτάζει τή μνήμη. Μεγαλύτερη δέκα δελφν καί χήρα πό νεαρωτάτη λικία, φωσιώθηκε στήν νατροφή τν δελφν της, τρες πό τούς ποίους γιναν πίσκοποι. Μέγας Βασίλειος, νας πό τούς μεγαλύτερους Πατέρας τς κκλησίας, πολλά φείλει στήν δελφή του Μακρίνα καί πρό πάντων τι τόν τράβηξε πό τό δικηγορικό ργο, πού εχε στήν ρχή, καί τοδειξε τόν δρόμο τς θεολογικς καί κκλησιαστικς δράσεως, στήν ποία γιος Βασίλειος τόσο διέπρεψε. Τί μεγάλος λήθεια θησαυρός εναι μιά καλή μητέρα καί μιά φωσιωμένη δελφή!... Πίσω π' λους τοὺς μεγάλους νδρας τς στορίας θά πρέπει πάντα νά ναζητήσουμε να φανρωα· μία μητέρα, μία σύζυγο, μία δελφή.

20 ουλίου

Ὁ προφήτης Ἠλίας

Μέσα στή χορεία τν Προφητν τς Παλαις Διαθήκης, ξαιρετική θέση κατέχει Προφήτης λίας, τοποίου κκλησία σήμερα ἑορτάζει τή μνήμη. Τό γεγονός τι στήν Καινή Διαθήκη πολύ συχνά ναφέρεται τό νομά του, τι ταν κενος πού παρουσιάσθηκε κατά τήν Μεταμόρφωση δίπλα στόν Χριστό μαζί μέ τόν Προφήτη Μωυσ, τό γεγονός κόμη τι πολλοί στήν ποχή κείνη παιρναν τό Χριστό γιά τόν Προφήτη λία, λα ατά δείχνουν τήν ξαιρετική θέση τουνάμεσα στούς Προφήτας καί τήν ελάβεια καί τήν τιμή πού το εχε λαός. προφήτης λίας εναι τό χαρακτηριστικώτερο παράδειγμα νθρώπου, πού φλέγεται πό θεο ζλο, πού λη του παρξη εναι ναμμένο καμίνι πίστεως καί φωσιώσεως στό Θεό. νθρωποι σάν τόν Προφήτη λία, δέν ξέρουν συμβιβασμούς καί ποχωρήσεις. Τά δίνουν λα γιά λα. ζωή τους εναι πύρινη κι θάνατός τους νάληψη στόν ορανό "πί πυρίνου ρματος".

21 ουλίου

Ὁ ὅσιος Συμεὼν ὁ διὰ Χριστὸν σαλός

Σέ μία του πιστολή πόστολος Παλος λέει πώς οπόστολοι γιά χάρη το Χριστο φαίνονται μωροί πέναντι τῶν νθρώπων - "μες μωροί διά Χριστόν...". Καί σέ λλο μέρος λέει, τι συμμορφώθηκε μέ τήν ντίληψη το καθενός καί χρησιμοποίησε κάθε τρόπο γιά νά μπορέση νά σώση στω καί λίγους νθρώπους - "τος πᾶσι γέγονα τά πάντα να πάντως τινάς σώσω". Τό διο καμαν καί πολλοί πό τούς γίους τῆς κκλησίας· γιναν σαλοί, δηλαδή μωροί, διά Χριστόν. ζησαν μέσα σέ φτώχεια, γνωστοι καί περιφρονημένοι καί πέρασαν πό τή ζωή σάν παράδοξα φαινόμενα, μέ σκοπό νά γίνουν φέλιμοι μέ ατό τόν τρόπο καί στόν αυτό τους καί στούς λλους. Δέν εν' εκολο νά τούς καταλάβωμε· μς φαίνονται κριβς παράδοξα φαινόμενα, πως κάπου λέει γι' ατούς Ψαλμός· "γενήθην σεί τέρας τος γνωστοῖς μου". νας τέτοιος εναι σιος Συμεών, τοποίου κκλησία σήμερα ἑορτάζει τή μνήμη.

22 ουλίου

Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή

Μεταξύ τῶν γίων γυναικῶν τίς ποες βλέπομε στά ερά Εαγγέλια νά κολουθον τόν ησο Χριστό καί νά διακονον "κ τν παρχόντων αταῖς" εναι καί Μαρία Μαγδαληνή, τς ποίας κκλησία σήμερα ἑορτάζει τή μνήμη. Μαρία Μαγδαληνή εναι πό τά φωσιωμένα κενα ερά πρόσωπα στό θεο Διδάσκαλο, πού μαζί μέ τίς λλες δύο μυροφόρες τόλμησαν νἄρθουν στό μνημεο γιά νά λείψουν μέ ρώματα τό σμα τοησο, καί πού πρώτη ατή μαζί μέ τή Θεοτόκο εδαν τόν ναστάντα Κύριο. Μαρία Μαγδαληνή εναι ραο καί εγενικό παράδειγμα γυναικείας φοσιώσεως, πού φθάνει στήν αταπάρνηση καί τόν ρωισμό. Γιατί ς μήν χη γυναίκα τήν μυική δύναμη τονδρός, χει μως πλοτο ασθημάτων. Καί εναι λήθεια πώς τούς ρωας δέν τούς κάνει σωματική ρώμη, λλά πίστη καί εψυχία. "ρίστευσαν γυνακες, τ σ Σταυρ κρατυνθεσαι, Χριστέ παντοδύναμε", ψάλλει κκλησία.

23 ουλίου

Ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ

νας πό τούς τέσσερις μεγάλους Προφήτας τς Παλαις Διαθήκης εναι Προφήτης εζεκιήλ, τοποίου κκλησία σήμερα ἑορτάζει τή μνήμη. ζησε στήν ποχή τς αχμαλωσίας τν βραίων στούς Βαβυλωνίους κι πέθανε τετρακόσια βδομήντα πτά χρόνια πρίν νἄρθη Χριστός στόν κόσμο. Βρκε μαρτυρικό θάνατο πό τούς συμπατριτες του τούς βραίους, πού δέν νέχονταν νά λέγχη τίς πλάνες καί τήν πιστία τους. Ατός εναι κλρος λων πού, πακούοντας στήν ντολή το Θεο, θέλουν νά ξυπνήσουν τούς νθρώπους. Ο Προφτες, καί μαζί μέ ατούς εζεκιήλ, εναι ο μεγάλες κενες προσωπικότητες πού ρχονται στίς κρίσιμες ρες γιά νά ξυπνήσουν τό λαό. Τό κήρυγμά τους εναι ρμητικό σάν ποτάμι καί σάν φωτιά στό δάσος. χουν τή συνείδηση πώς δέν μιλον ατοί λλά Θεός, γι' ατό ρχίζουν πάντα τήν προφητεία μέ ατά τά λόγια· "τάδε λέγει Κύριος". Καί κλείνουν τήν προφητεία μέ ατή τή φράση· "τό γάρ στόμα Κυρίου λάλησε τατα".

24 ουλίου

Ἡ μεγαλομάρτυς Χριστίνα

ταν κάποτε ησος Χριστός μιλοσε στούς μαθητάς του γιά τίς συνέπειες πού θά εχε διδαχή του στόν κόσμο καί γιά τή στάση πού θἄπαιρνε εδωλολατρία πέναντι στούς πιστούς, επε καί τά ξς, πού κάνουν ντύπωση, ταν τά κομε πό τό στόμα το "πράου" καί "ταπεινο" θείου Διδασκάλου· "λθον διχάσαι νθρωπον κατά το πατρός ατο καί θυγατέρα κατά τς μητρός ατς... καί χθροί τοῦ νθρώπου ο οκιακοί ατο". Τά λόγια τοτα ρχονται στό νο μας, ταν διαβάζωμε τόν βίο καί τήν θληση τς γίας μάρτυρος Χριστίνας, τς πίας τή μνήμη ἑορτάζει σήμερα κκλησία. φανατικός εδωλολάτρης πατέρας της γινε μεγαλύτερος χθρός της, φοβερώτερος δήμιος καί βασανιστής. Θάρρεψε πώς μέ τήν μή καί σκληρή βία θά κέρδιζε τή νίκη στόν πνευματικό πόλεμο, πού εχε νάψει χριστιανική πίστη μέσα στό σπίτι του. πατήθηκε οκτρά, πως λοι ο πολέμιοι τς κκλησίας.

25 ουλίου

Ἡ ὁσία Ὀλυμπιάς

Σήμερα κκλησία ἑορτάζει τή μνήμη τς σίας λυμπιάδος. σία λυμπιάς, μέσως μετά τό γάμο της μεινε χήρα κι φιέρωσεν πειτα λη της τή ζωή καί τήν περιουσία στήν πηρεσία τν πτωχν. κκλησία τήν τίμησε μέ τό ξίωμα τότε τς "διακονίσσης", γιά νά πηρετεπίσημα καί πεύθυνα στό φιλανθρωπικό της ργο. γινε τό δεξί χέρι τογίου ωάννου το Χρυσοστόμου στήν διοργάνωση το ἔργου τς διακονίας τν πτωχν. Σέ δέκα πτά πιστολές, πού τς στειλεν γιος Χρυσόστομος πό τήν ξορία, βλέπομε τίς ρετές, τήν γιότητα καί τήν φοσίωση τς σίας ατς γυναικός. Οχθροί τοῦ γίου Χρυσοστόμου τήν δίωξαν καί ατήν κι πέθανε στήν ξορία, "πλήρης γαθν ργων καί λεημοσυνν". ζωή τς σίας λυμπιάδος διδάσκει λες τίς χριστιανές χρες πς νά τιμήσουν τήν χηρεία τους, δίνοντας νόημα καί περιεχόμενο στή ζωή τους, μέ τήν σκηση τς φιλανθρωπίας.

26 ουλίου

Ἡ παρθενομάρτυς Παρασκευή

Τά θαύματα τν γίων τῆς κκλησίας μας εναι κατορθώματα τς πίστεώς των, πού ρμηνεύεται σέ προσευχή καί σέ γία ζωή. νας τέτοιος "εκλεής" καρπός θερμς προσευχς τν γονέων της εναι γία Παρθενομάρτυς Παρασκευή, τς ποίας τήν μνήμη ἑορτάζει σήμερα κκλησία. Σάν καρπός προσευχς πού ταν, σάν θεο δρο, ο γονες της τήν φιέρωσαν στό Θεό· τήν νέθρεψαν "ν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου", τήν κόσμησαν καί τήν πλισαν μέ τά ερά διδάγματα τς χριστιανικς πίστεως, πού τά ντλοσαν πλούσια πό τήν καθημερινή μελέτη τς γίας Γραφς, καί τήν προετοίμασαν γιά νά γίνη μία θερμή εραπόστολος. λα τοτα τά περιστατικά πό τόν βίο τς γίας εναι ργα χι μόνο βαθεις πίστεως, λλά καί θερμς προσευχς, εναι ζωντανά μαθήματα γιά τούς χριστιανούς γονες, πού πρέπει νά γιάζουν τό μεγάλο καί ψηλό ργο τς δημιουργίας τν νθρώπων, μέσα στή θεία χάρη τς κκλησίας.

27 ουλίου

Ὁ ἅγιος Παντελεήμων

κενο πού μορφώνει τόν νθρωπο, πού τόν ναδεικνύει, το δίνει ξία καί τόν ξυψώνει, χι μόνο σέ τούτη τή ζωή, μά καί στήν αωνιότητα, δέν εναι τά γράμματα, λλά χριστιανική πίστη καί ρετή. Τά γράμματα καί οπιστμες εναι μέσο μόνο γιά τήν ξυπηρέτηση το βίου τν νθρώπων, ταν μως κριβς ξαγιάζονται μέσα στό πνεμα το Χριστο. Τούτη τή μεγάλη λήθεια κατανόησε κι κολούθησε στή ζωή τουατρός καί Μάρτυς τς Νικομηδείας γιος Παντελεήμων, τοποίου τήν μνήμη τιμ σήμερα κκλησία. Νέος, μέ καλές πιστημονικές σπουδές, μά καί μέ χριστιανική νατροφή πό τήν μητέρα του, ξερε πολύ καλά ποιός εναι νθρώπινος προορισμός καί ποιά εναι στόν βίο θέση τς γνώσεως καί τς πιστήμης. τσι συνεδύασε τήν πιστήμη μέ τήν γιότητα, τήν ατρική μέ τήν φιλανθρωπία. ς μορφώσουμε πρτα χριστιανικό χαρακτήρα κι στερα πάνω ες ατόν ς χτίζουμε τόν γκόσμιο βίο μας.

28 ουλίου

Οἱ ἅγιοι Διάκονοι

Ογιοι διάκονοι Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων καί Παρμενς εναι πό τούς πτά διακόνους, πού ξέλεξαν ο δώδεκα πόστολοι στά εροσόλυμα καί τούς νέθεσαν τήν διακονία τν πτωχν. ργότερα, ταν αξήθηκαν ο πνευματικές νάγκες τς κκλησίας, οπτά διάκονοι, μαζί μέ τό κύριο ργο τους πηρέτησαν κι βοήθησαν τούς ποστόλους καί στό κήρυγμα το Εαγγελίου. κκλησία δρύθηκε γιά νά πηρετε στίς πνευματικές νάγκες τονθρώπου, πού εναι συγκρίτως νώτερες πό τίς λικές πού κι ατές κκλησία δέν τίς παραβλέπει. Ατή εναι μετάθετη λήθεια τς διδασκαλίας τοησο Χριστο καί κάθε ντιμετάθεση ποτελε προδοσία το Εαγγελίου. ταν ονθρωποι πρτα κανοποιον τήν πνευματική τους δίψα καί προάγωνται σέ ρετή, εναι στερα σέ θέση νά λύσουν ριστα καί τά λικά προβλήματα τς ζως των. Τό επεν ησος Χριστός· "Ζητετε πρώτον τήν βασιλείαν το Θεο...".

29 ουλίου

Ὁ μάρτυς Καλλίνικος

ταν Χριστός λεγε στούς μαθητάς του· "μες στε τό λας τς γς... μες στε τό φς το κόσμου" καί "οτω λαμψάτω τό φς μν μπροσθεν τῶν νθρώπων...", ννοοσε πώς εχαν ποστολή νά εναι φωτιστική καί συντηρητική δύναμη στόν βίο τν νθρώπων, μέ τά καλά τους ργα καί μέ τήν γία ζωή τους, πού εναι γνήσιος καρπός τς ληθινς πίστεως. ληθινή πίστη ποκαλύπτεται πό τόν Θεό στόν νθρωπο, κι νθρωπος σάν εχαριστία στό Θεό, δίνει τά καλά ργα τς πίστεώς του. Τοτο βλέπομε στή ζωή τογίου Καλλινίκου, τοποίου τή μνήμη ἑορτάζει σήμερα κκλησία· δίδαξε κι φώτισε μέ τά καλά του ργα καί μέ τό παράδειγμα τς γίας του ζως. Δυστυχς γιος βίος καί τά καλά ργα λείπουν σήμερα σέ πολλούς χριστιανούς, πού λέν τι πιστεύουν καί μάλιστα φιλονεικον καί κόβονται γιά τήν ρθοδοξία· εναι νθρωποι,"χοντες μόρφωση εσεβείας, τήν δέ δύναμιν ατς ρνημένοι".

30 ουλίου

Ἡ ἁγία μάρτυς Ἰουλίττα

πόστολος Παλος γράφει σέ μία του πιστολή· "...τά πάντα ζημιώθην καί γομαι σκύβαλα εναι να Χριστόν κερδήσω καί ερεθν ατ...". Στήν στορία τς κκλησίας πολλοί γιοι πανέλαβαν τά λόγια τοποστόλου, νάμεσα στούς ποίους εναι γία Μάρτυς ουλίττα, τς ποίας τή μνήμη τιμ σήμερα κκλησία. Τό μαρτύριό της τό γκωμίασε Μέγας Βασίλειος σέ να του λόγο, πού εναι κι ατό δεγμα τς θέσεως πού κατέχει γία μεταξύ των μαρτύρων καί τς τιμς πού τς εχαν στήν πατρίδα της, τήν Καισάρεια τς Καππαδοκίας. Εναι πολύ ρωική καί ξιοθαύμαστη πάντηση πού δωκεν ουλίττα - μία γυναίκα, ν πρέπη νά τήν νομάζουμε γυναίκα, πως λέει Μ. Βασίλειος - στούς δημίους της, πάντηση πού τή ζηλεύομε σήμερα. κενοι τς πρότειναν νά ρνηθ τόν Χριστό κι κείνη πάντησε· "ς χαθον λα... ς χαθ καί τό κορμί μου. Τόν Χριστό δέν θά τόν ρνηθ ποτέ".

31 ουλίου

Ὁ δίκαιος Εὐδόκιμος

Μέγα ετύχημα γιά τούς νθρώπους εναι νἄχουν ρχοντας εσεβες, χι μόνο κκλησιαστικούς, λλά καί πολιτικούς. Εεργέτημα σέ ναν τόπο εναι εσεβής πολιτικός ρχων. Γιατί κι ατός εναι ποιμένας το λαο κι ονθρωποι περιμένουν πό τήν ξουσία του καί τήν δύναμή του νά δον καλό. πολιτική ξουσία στά χέρια τν νθρώπων δέν δίνεται πό τόν Θεό, γιά νά τήν χαίρωνται ατοί πού τήν χουν, μά γιά νά ξυπηρετται καί νά ποιμαίνεται λαός. θεία Γραφή καί τούς πολιτικούς ρχοντας τούς θέλει κι ατούς, πως καί τούς κκλησιαστικούς· "διακόνους το Θεο ες τό γαθόν". Εναι καί ατοί ργανα το Θεο, γιά νά γίνεται τό καλό στόν κόσμο καί νά προάγεται βίος τν νθρώπων. Χαρά σέ κενες τίς πολιτεες πού χουν τέτοιους ρχοντες, τιμίους, εσυνειδήτους κι εεργετικούς, σάν τόν γιο Εδόκιμο, τοποίου κκλησία σήμερα τιμ τή μνήμη – "Εδοκίμου τοῦ φερωνύμως κατά Θεόν εδοκιμήσαντος".[*] Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μικρός Συναξαριστής, Ἀθῆναι 1980

Pin It

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ